Usługi zarządzania ryzykiem

I. Wsparcie audytu wewnętrznego (ang. Internal Audit „IA”) 

Niezależnie od tego, czy nasi klienci potrzebują dodatkowego zabezpieczenia w zakresie audytu wewnętrznego na podstawie istniejącego planu IA w oparciu o ryzyko lub pomocy w stworzeniu i realizacji nowej strategii IA, nasi doświadczeni eksperci dołożą starań, aby zaspokoić potrzeby klientów. Oferujemy najlepsze analizy z branży, świata biznesu lub wyspecjalizowanych technicznych dziedzin wiedzy fachowej. Będziemy działać jako zaufany partner biznesowy IA w ramach pełnego outsourcingu lub co-sourcingu i współpracować przy: 

 • Tworzeniu organizacji IA; oraz 
 • Ustanawianiu i sprawozdawczości procesu audytu działu IA

II. Ład korporacyjny 

Ład korporacyjny obejmuje szerokie spektrum działań i procesów, w tym ogólne podejście do zarządzania, poprzez które kierownictwo i kadra zarządzająca kierują swoją organizacją i ją kontrolują, wykorzystując połączenie systemów informacji zarządczej i kontroli. Działania te zapewniają, że krytyczne informacje zarządcze przekazywane kadrze kierowniczej wyższego szczebla są wystarczająco kompletne, dokładne i terminowe, aby umożliwić podejmowanie właściwych decyzji. Ponadto zapewniają one mechanizmy kontrolne gwarantujące skuteczną realizację strategii, polityki korporacyjnej, procedur i instrukcji wydawanych przez kierownictwo. Pomagamy naszym klientom w tworzeniu struktury sprzyjającej prowadzeniu skutecznego procesu zarządzania korporacyjnego, który obejmuje: 

 • proces wdrażania polityki korporacyjnej; 
 • analizę i ocenę luk; 
 • monitorowanie zgodności z przepisami i sprawozdawczość; oraz 
 • wewnętrzny proces certyfikacji. 

Posiadamy również rozległe doświadczenie w zakresie wdrażania autoryzacji podpisów w całej firmie oraz procesów ograniczeń uprawnień w celu uzupełnienia istniejącego procesu zarządzania. 

III. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (ang. ERM) 

ERM jest procesem realizowanym przez zarząd, kierownictwo i innych pracowników jednostki, stosowanym przy ustalaniu strategii w całym przedsiębiorstwie. ERM ma na celu identyfikację potencjalnych wyników, które mogą mieć wpływ na jednostkę, zarządzanie ryzykiem w ramach uprzednio zdefiniowanej tolerancji apetytu na ryzyko oraz zapewnienie wiarygodności w zakresie realizacji celów jednostki. Nasi eksperci będą wspierać organizacje w przyjmowaniu całkowicie nowych lub bardziej zaawansowanych systemów ERM w celu wzmocnienia procesów nadzoru i zarządzania u naszych klientów oraz w celu uzupełnienia istniejącego procesu audytu wewnętrznego. Niektóre z naszych usług mogą obejmować część lub wszystkie z poniższych czynności: 

 • analiza apetytu na ryzyko/identyfikacja kluczowych wskaźników ryzyka spółki (ang. key risk indicator „KRI”); 
 • ustanowienie formalnych polityk i procedur dotyczących procesu zarządzania ryzykiem; 
 • analiza interesariuszy; 
 • kampanie komunikacyjne mające na celu zwiększenie świadomości w całej firmie; 
 • planowanie i realizacja programów ERM dostosowanych do struktury firmowej poszczególnych klientów; 
 • sprawozdawczość rady dyrektorów, komisji rewizyjnej i kierownictwa wykonawczego oraz mechanizmy eskalacji; a także 
 • wsparcie w organizowaniu formalnych warsztatów i spotkań zatwierdzających.

 

Dzięki współpracy z firmą Centuriatus przy wdrażaniu rozwiązań nasi klienci mogą korzystać z wiedzy i najlepszych praktyk z branży, w tym ze sprawdzonych metodologii wdrażania.