Usługi doradztwa finansowego

I. Sprawozdawczość finansowa, fuzje i przejęcia (M&A) oraz zbycie aktywów, wydzielanie części przedsiębiorstwa i działania po finalizacji transakcji 

Wspieramy naszych klientów w poruszaniu się po skomplikowanych standardach wyceny wartości godziwej w oparciu o obowiązujące ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (ang. GAAP) dla celów sprawozdawczości finansowej. Nasze usługi obejmują również fuzje i przejęcia oraz działalność pokrewną. Ustalenie wartości godziwej przejmowanych aktywów i zobowiązań wymaga zastosowania istotnych osądów i szacunków, m.in. przy wyborze metod wyceny. Nasi doświadczeni doradcy mogą pomóc w działaniach przed zamknięciem i po zamknięciu transakcji fuzji i przejęć, takich jak np.: 

  • wycena przedsiębiorstw i ustalanie cen; 
  • wsparcie w transakcjach (due-diligence); 
  • realizacja fuzji i przejęć, w tym alokacja cen zakupu; oraz 
  • integracja po finalizacji fuzji i przejęć oraz ciągła wycena wartości synergicznej. 

II. Inne usługi w zakresie wyceny 

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie wyceny wykraczające poza sprawozdawczość finansową, fuzje i przejęcia lub powiązane działania. 

a. Wynagrodzenie w postaci udziałów kapitałowych 

Możemy pomóc klientom, którzy przyznają wynagrodzenia w postaci udziałów kapitałowych, w analizie założeń bazowych i opracowaniu modeli wyceny opcji na podstawie tych założeń.

b. Spory 

Angażujemy się w spory jako niezależni doradcy ds. wyceny działający na rzecz naszych klientów. Ze względu na fakt, że spory są często przedmiotem postępowań sądowych, nasi rzeczoznawcy majątkowi przestrzegają ścisłego kodeksu postępowania, aby zapewnić niezależność stron spawy w celu utrzymania wiarygodności jako biegłych rzeczoznawców. Niektóre tych z tych sporów obejmują: 

  • spory akcjonariuszy; 
  • rozwody;
  • bankructwo; oraz 
  • naruszenie umowy. 

c. Zgodność z przepisami podatkowymi 

Potrzeby podmiotu publicznego lub prywatnego w zakresie wyceny podatkowej wynikają przede wszystkim z przestrzegania przepisów podatkowych*, odroczenia podatków lub ich minimalizacji. Usługi w tym zakresie obejmują: 

  • wycenę podatku od spadków i darowizn; oraz 
  • niekwalifikowane wynagrodzenia odroczone. 

III. Programy przeciwdziałania korupcji i przekupstwu 

Nasi eksperci ds. zgodności będą pomagać klientom w ocenie i wdrażaniu programów zgodności z przepisami, w tym w szkoleniach dla kierownictwa i personelu w przejmowanym podmiocie lub w ramach dodatkowej usługi uzupełniającej istniejące programy. 

 

Dzięki współpracy z firmą Centuriatus przy wdrażaniu rozwiązań nasi klienci mogą korzystać z wiedzy i najlepszych praktyk z branży, w tym ze sprawdzonych metodologii wdrażania.