Informacje Prawne


O PRAWACH AUTORSKICH

Copyright © 2020 Centuriatus PLLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma Centuriatus PLLC niniejszym upoważnia Państwa do wglądu, powielania, wydruku i rozpowszechniania wszelkich materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej, z zastrzeżeniem następujących warunków:

  • Materiały wykorzystywane są wyłącznie do celów informacyjnych.
  • Materiały wykorzystywane są wyłącznie do celów niekomercyjnych.
  • Wszelkie kopie lub fragmenty materiałów należy opatrzyć niniejszą informacją o prawach autorskich.

O WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Logotyp firmy Centuriatus jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Centuriatus PLLC.

Należy pamiętać, iż wszelkie programy, publikacje, projekty, produkty, procesy, oprogramowanie, technologie, informacje, know-how lub idee opisane na niniejszej stronie internetowej mogą podlegać innym prawom, w tym prawom własności intelektualnej, przysługującym firmie Centuriatus PLLC lub innym zainteresowanym stronom, których nie udzielono Państwu na mocy niniejszego dokumentu.


ZASTRZEŻENIA

Niniejsza strona internetowa oraz informacje na niej przedstawione (zwana dalej "Stroną internetową firmy Centuriatus") udostępniane są przez firmę Centuriatus PLLC; ich celem jest prezentacja ogólnych informacji dotyczących określonego zagadnienia lub określonych zagadnień, nie wyczerpują one jednak danego tematu. Zgodnie z powyższym, celem niniejszej strony internetowej nie jest prezentacja porad ani usług prawnych, rachunkowych, podatkowych, inwestycyjnych, konsultingowych lub innych porad i usług specjalistycznych. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań mogących mieć wpływ na własną sytuację finansową lub prowadzoną działalność gospodarczą należy skonsultować się z wykwalifikowanym, profesjonalnym doradcą.

Strona internetowa firmy Centuriatus udostępniana jest bez jakichkolwiek gwarancji; firma Centuriatus PLLC nie składa i nie udziela wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń i gwarancji dotyczących swojej strony internetowej. Bez ograniczenia dla powyższego, firma Centuriatus PLLC nie gwarantuje, iż strona internetowa firmy Centuriatus pozostanie wolna od błędów lub spełniać będzie jakiekolwiek określone kryteria działania lub jakości. Firma Centuriatus PLLC wyraźnie wyłącza wszelkie gwarancje dorozumiane, w tym między innymi gwarancje możliwości sprzedaży, tytułu, przydatności do określonego celu, braku naruszeń, zgodności, bezpieczeństwa i dokładności.

Korzystają państwo ze strony firmy Centuriatus PLLC na własne ryzyko i przejmują państwo pełną odpowiedzialność i ryzyko strat wynikających z jej wykorzystania. Firma Centuriatus PLLC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, pośrednie, uboczne, wtórne, moralne lub inne, wynikające z działań umownych, statutowych, niedozwolonych (w tym między innymi z zaniedbania) lub w inny sposób dotyczących wykorzystania strony internetowej firmy Centuriatus.