Konsulentrådgivning

I. Overholdelse af lov- og myndighedskrav

Vi bistår vores klienter med at overholde lov- og myndighedskrav, således at de imødekommer interessenters forventninger, ved at yde vejledning og rådgivning, der sikrer:

 • at de risici og muligheder, der er forbundet med forretningsmæssige målsætninger, identificeres og styres
 • at aktiver er tilstrækkeligt beskyttet
 • at der sker pålidelig regnskabsaflæggelse, og
 • at lokale love og regler overholdes.

Vi har specialiseret os i interne kontroller af regnskabsaflæggelsen (ICFR), herunder retstekniske undersøgelser samt regnskabsaktiviteter/-undersøgelser til bekæmpelse af svig og bedrageri, hvor vores ekspertise kan tilføre vores klienter betydelig værdi, bl.a. aktiviteter af juridisk karakter og inden for compliance. Vores egenudviklede approach til intern kontrol er i overensstemmelse med de amerikanske regler for regnskabsaflæggelse i Sarbanes-Oxley-loven samt EU-lovgivning og nationale bekendtgørelser og andre compliancerelaterede krav og omfatter følgende ydelser:

 • analyse og implementering af interne kontrolprocesser, der vurderes i forhold til de rammer, der udstikkes af Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
 • gap-analyse af kontrolaktiviteter, der tager udgangspunkt i en egenudviklet risikobaseret approach
 • vurdering af, hvor effektive og virkningsfulde de nuværende interne kontroller er til at anvise forbedringer i interne kontrolstrukturer med et optimalt costbenefit-forhold og samtidig opfylde pålagte krav
 • løbende forbedringstiltag, der sikrer færrest mulige manuelle og flest mulige automatiske kontrolaktiviteter, og at der i højere grad udføres kontroller, der forebygger problemer end kontroller, der søger at afdække allerede eksisterende problemer i virksomheden og samtidig optimerer costbenefit-forholdet ved opretholdelse af en effektiv intern kontrolproces
 • standardisering af interne kontroller med udgangspunkt i en ensartet drift, og
 • implementering af rapportering og -overvågning af overholdelse, herunder KPI dashboard-rapportering, der understøtter ledelsens beslutningsprocesser.

II. Økonomifunktion

Vores bistand omfatter tillige øvrige ydelser, der er forbundet med økonomidirektørens område, herunder strategier til effektiv likviditetsstyring, scenarieplanlægning, digital transformation og bistand med relationship management.

a. Likviditetsstyring

 • Likviditetsplanlægning/-modellering – udarbejdelse af budgetter, prognoser og fremskrivninger
 • Lagerstyring, herunder implementering af cyklusoptællingsprocesser
 • Belåning af udestående fordringer (factoring)
 • Sale-and-leaseback-transaktioner
 • Identificering og eliminering af uudnyttede aktiver
 • Gennemgang af opkrævnings- og betalingsvilkår
 • Gennemgang af kreditvilkår
 • Strategier for skatteoptimering/transfer pricing 

b. Scenarieplanlægning

 • Gennemgang af forretningsmodel/stress tests
 • Planlægning af forretningskontinuitet
 • Udarbejdelse af katastrofeplaner/krisehåndtering

c. Tiltag i relation til digital transformation (udvikling og optimering af forretningsprocesser)

 • Digitalisering af start-til-slut-processer med henblik på at udarbejde nye driftsmodeller
 • Digitalisering af start-til-slut-processer med henblik på at optimere eksisterende omkostninger

d. Forhandling og relationship management

 • Bistand i relation til styring af klientrelationer (CRM)
 • Bistand i forbindelse med forhandlinger med leverandører og kreditorer

 

Centuriatus samarbejder med klienterne om at finde og implementere løsninger. Vores klienter kan trække på vores branchekendskab og viden om best practices fra branchen, herunder gennemprøvede implementeringsmetoder.