Finansiel rådgivning 

 1. Regnskabsaflæggelse, virksomhedsoverdragelser (M&A) samt helt eller delvist frasalg og post-closing

Vi bistår vores klienter med at navigere i komplekse standarder for måling af dagsværdi baseret på almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Vores ydelser omfatter også virksomhedsoverdragelser og hermed forbundne forhold. Fastsættelse af dagsværdien af overtagne aktiver og passiver er forbundet med en væsentlig grad af vurdering og skøn, herunder ved valg af værdiansættelsesmetode. Vores erfarne rådgivere kan bistå både før og efter virksomhedsoverdragelsen med:

 • værdiansættelse og prissætning af virksomheden
 • rådgivning i forbindelse med selve transaktionen (due diligence)
 • gennemførelse af virksomhedsoverdragelsen, herunder fordeling af købesummen, og
 • efterfølgende integration og løbende revurdering af synergier
 1. Anden rådgivning vedrørende værdiansættelse

Ud over vores ydelser i forbindelse med regnskabsaflæggelse, virksomhedsoverdragelser mv. leverer vi omfattende ydelser i forbindelse med værdiansættelse.

Aktiebaseret vederlag

Vi kan bistå klienter, der yder aktiebaseret vederlag, med at analysere underliggende forudsætninger og udvikle modeller for prissætning af optioner, der bygger på sådanne forudsætninger.

Tvister

Vi fungerer som uvildig rådgiver for vores klienter i forbindelse med tvister. Da tvister ofte ender i retten, er vores rådgivere omfattet af strenge etiske regler for at sikre uvildighed i forhold til sagens parter og sikre vores troværdighed som sagkyndigt vidne. Som eksempel på de forskellige opgaver kan nævnes:

 • uoverensstemmelser mellem kapitalejere 
 • adskillelse
 • konkurs og
 • kontraktbrud.

Overholdelse af skattelovgivningen

Et aktie- eller anpartsselskabs skatterelaterede behov skyldes primært et ønske om at overholde skattelovgivningen eller at få udskudt eller reduceret skattebetalingen. Sådanne opgaver omfatter:

 • beregning af bo- eller gaveafgifter, og
 • optjent, men ikke udbetalt vederlag.
 1. Programmer til bekæmpelse af korruption og bestikkelse

Vores compliancespecialister bistår klienter med vurdering og implementering af complianceprogrammer, herunder kurser målrettet ledelsen og medarbejderne i en opkøbt virksomhed eller som supplement til eksisterende programmer.